Svet zavoda deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Pristojnosti Sveta zavoda:

– potrjuje in razrešuje ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda,

– sprejema program razvoja zavoda,

– potrjuje  letni delovni program in spremlja njegovo izvajanje,

– potrdi in spremlja finančni načrt zavoda,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami,

obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– druge naloge v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi,

– tekoče aktualne naloge.

Šteje 11 članov (do 1. 6. 2021):

  • predsednica Sveta zavoda (Darija Kladnik),
  • predstavniki občin ustanoviteljic (Jožica Žolger, Anton Ižanc, Nikola Ivič),
  • predstavniki staršev (Boštjan Bratuša, Željko Lipnik, Darko Horvat),
  • predstavniki zavoda (Darja Plavčak, Tatjana Strgar, Jasmina Šket Mijatovič, Brigita Hauptman).

Na sejah bo obravnaval:

  • sprejem LDN za leto 2020/2021 in poročilo o realizaciji LDN za preteklo leto,
  • letno poročilo (poslovno in finančno) za leto 2020,
  • analizo in sprejem finančnega plana, programa dela in kadrovski načrt za leto 2021,
  • ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.