Vse učenceprehrana lahko starši v šoli prijavijo na malico in kosilo. Oba obroka se pripravljata na I. OŠ Rogaška Slatina in razdelita v jedilnici naše šole.

Za subvencioniranje šolske prehrane je pristojen Center za socialno delo (ni potrebno vlagati posebnih vlog, razen če otrok nima otroškega dodatka), starši pa učence v šoli še vedno prijavljajo/odjavljajo na obroke. Šola preko računalniškega sistema dobi vpogled, koliko ima otrok subvencionirano prehrano, na katero je prijavljen.

Cena malice je 0,80 €, kosila pa 2,50 €.

Vzgoja in izobraževanje učencev o prehrani bo potekala v okviru pouka, pri interesnih dejavnostih in dnevih dejavnosti. Spoštljiv odnos do hrane bomo privzgajali pri vseh obrokih na šoli.

Starše sproti obveščamo o možnostih in načinih subvencionirane prehrane (glej rubriko Novice in obvestila).

Malico imajo vsi učenci po prvi uri od 9.05 do 9.15 (učenci od 1. do 5. razreda in učenci OVI-ja) in po drugi šolski uri (učenci od 6. do 9. razreda), to je od 950 do 1010.

Učenci malicajo v jučilnicah. Za nemoten potek malice so odgovorni prisotni učitelji v učilnicah – dežurni učitelji, učitelji OVI-ja in varuhinji.

Učitelji in kuhinjsko osebje morajo razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih. Med letom potekajo različne izobraževalne dejavnosti na temo prehrane (vključene so v vsebine predmetnika, v dneve dejavnosti in interesne dejavnosti), na to tematiko zbiramo mnenja na sestankih šolskega parlamenta in v svetu staršev, ob koncu leta pa izvedemo še vprašalnik za starše.

Za dislocirano enoto Podčetrtek je prehrana za učence organizirana v OŠ Podčetrtek.

Starše prosimo, da redno in pravočasno odjavljajo obroke prehrane v primeru, da bo otrok odsoten od pouka (en dan prej oz. najkasneje zjutraj do 7.30 na tel. štev.: 03 818-54-03, 03 818-54-01).

V okviru sheme šolskega sadja bo potekalo tudi razdeljevanje sadja in zelenjave enkrat do trikrat na mesec kot dodaten obrok. Razdeljevanje sadja bodo spremljale izobraževalne in promocijske aktivnosti (izobraževalni letaki, oglasna deska, poročanje na sestankih, v Utripu šole itd).

Vzgoja in izobraževanje učencev o prehrani bo potekala v okviru pouka, pri interesnih dejavnostih in dnevih dejavnosti; spoštljiv odnos do hrane bomo privzgajali pri vseh obrokih na šoli.