knjiznica

Šolska knjižnica se s svojim gradivom, z informacijsko in pedagoško dejavnostjo integrira v vzgojno-izobraževalni proces na šoli. S svojim delovanjem si prizadeva k izboljšanju bralne pismenosti uporabnikov, k informacijskem opismenjevanju, uporabi IKT (orodja, aplikacije, programi ipd.).

Interno strokovno bibliotekarsko delo:

 • nabava knjižničnega gradiva;
 • strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva;
 • oprema, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva;
 • vodenje vsakodnevne statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva;
 • oblikovanje letnega delovnega načrta;
 • izločanje, odpis poškodovanega gradiva.

Pedagoško delo:

individualno: bibliopedagoško svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva ter pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo;

skupinsko: 4 ure knjižničnih informacijskih znanj za vsak oddelek ter sodelovanje s pedagoškimi delavci: načrtovanje ur KIZ, posvetovanje o nakupu novih knjig in učbenikov za učbeniški sklad, seznanjanje z novostmi.

V knjižnici bo tudi v tem šolskem letu potekala izposoja knjig, vendar po prilagojenem sistemu. Zaradi omejitve (COVID-19) učenci v šolsko knjižnico ne bodo prihajali, se pa jim bo knjižno gradivo prineslo v matično učilnico, kjer si ga bodo lahko ogledali in izposodili. Knjižničarka bo v razrede prinašala knjižno gradivo, ki ustreza posamezni starostni skupini učencev, njihovim potrebam, interesom in željam.

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.

V šolskem letu 2020/2021 bomo poskušali uresničiti naslednje cilje:

 • približati knjige učencem s pomočjo bralne značke, v sklopu tega prvošolčkom podarimo knjigo za spodbudo pri branju, v devetem razredu pa se od bralcev poslovimo s kvalitetno knjigo;
 • oblikovati in razvijati potrebo po knjigi – pridobivanje spoštovanja do maternega jezika;
 • posodobiti knjižnično gradivo, ga nadgraditi za potrebe učencev in učiteljev;
 • osveščati o knjigi kot vrednoti, skrbi za knjige v šoli in doma.

Ostalo delo

 • Bralna značka;
 • Rastem s knjigo – sodelovanje s splošno knjižnico (Mojca Halužan, Martin Pobežin).

Knjižničarki Valentina Šipec in Sanja Žgajner