Gabrijela Ploj Zavšek izvaja svetovalne pogovore za učence, njihove starše in učitelje. Načrtuje, koordinira in izvaja vpis ter sprejem učencev, ki se na osnovi odločbe Zavoda RS za šolstvo vključijo v naš program. Spremlja novosti šolskega programa in sodeluje z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo, Ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo idr.). Vključuje se v iskanje možnih oblik podpore in pomoči družinam v socialno-ekonomski stiski. Z učitelji sodeluje pri spremljanju učnega in osebnostnega napredka učencev ter opravlja poklicno svetovanje, pri katerem učencem individualno svetuje, jih seznanja z možnostmi izobraževanja po zaključku 9. razreda in drugimi novostmi poklicnega usmerjanja.

Skrbi za evidentiranje šolske prehrane, koordinira različne projekte in Šolsko shemo (razdeljevanje sadja in zelenjave), na občine javlja prisotnost učencev pri pouku (za tiste, ki dobijo povrnjene potne stroške), evidentira prevoze učencev, vpisuje podatke o učencih v sistem CEUVIZ in LO. POLIS, izdaja potrdila o šolanju itd.

Kontakt:

  • Tel: 03 818 5403
  • E-pošta: gabrijela.ploj-zavsek@guest.anes.si

Strokovni članki dr. Darje Plavčak:

Predavanje in delavnica socialno učenje

  • Spletna povezava do njenega znanstvenega članka v znanstveni monografiji Sodobne teme na področju edukacije (2012), ur. J. Vogrinc in I. Devetak, z naslovom: Razumevanje socialnega učenja v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (str. 157-172):

Sodobne teme na področju edukacije

  • Spletna povezava do njenega strokovnega članka v reviji Vzgoja (2013), letnik 15, štev. 58, z naslovom Socialni zemljevid notranje discipline (str. 7-9):

Revija Vzgoja

  • Spletna povezava do njenega aktualno objavljenega strokovnega članka v reviji Socialna pedagogika (julij, 2017), letnik 21, štev. 01-02, z naslovom Življenjsko in socialno pomembne veščine mladih s posebnimi potrebami (str. 95-115):

Revija Socialna pedagogika

Doktorirala je v Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, na tretjestopenjskem doktorskem študijskem programu: Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede. Na znanstvenem področju: Edukacijske vede, Socialna pedagogika, je 25. 5. 2020 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Socialne spretnosti učencev v prilagojenem programu. Kot doktorica znanosti je pomembno prispevala k modelu učinkovitega spodbujanja socialnih spretnosti otrok s posebnimi potrebami, zlasti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju v sopojavljanju z motnjami avtističnega spektra, motnjami pozornosti in koncentracije in čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Njene ugotovitve podajajo pomembne smernice o učinkovitih pristopih spodbujanja socialnih spretnosti otrok s posebnimi potrebami in tudi drugih otrok s številnimi izzivi; poudarjajo dobro sodelovanje učencev, staršev, učiteljev in zunanjih institucij za učinkovit socialni napredek otrok in mladostnikov. Smernice so prenosljive tudi v redne osnovne šole, ki so v aktualnem času inkluzivno naravnane. V želji in ciljih, da se otroci in mladostniki razvijajo celostno, je ob bok ciljem na kognitivnem področju treba postaviti tudi socialno inteligentnost, ki zajema sprejemanje in spoštovanje sebe in drugih, primerno reševanje nesoglasij in konfliktov, solidarnost, strpnost itd.

Spletne povezave za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami:

Novost na področju zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami:

Spletne povezave za področje poklicne orientacije: