Svet zavoda deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni določeno drugače,

– imenuje in razrešuje ravnatelja,

– sprejema program razvoja zavoda,

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

– sprejema finančni načrt in letno poročilo,

– predlaga ustanoviteljici razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,

– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

– obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,

– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanoviteljice,

– daje ustanoviteljici in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili (statut) zavoda.

 

Šteje 11 članov:

  • predsednica Sveta zavoda (Melita Radmanović),
  • predstavniki občin ustanoviteljic (Polonca Golob Kovačič, Damjan Boštjančič, Simona Gobec Drofenik),
  • predstavniki staršev (Anica Jazbinšek, Sonja Kamenšek, Marija Strašek),
  • predstavniki zavoda (Urška Šipec, Jasmina Baroš Krumpak, Valentina Šipec, Jasmina Perko).

 

Na sejah bo obravnaval:

  • sprejem LDN za leto 2023/2024 in poročilo o realizaciji LDN za preteklo leto,
  • poročilo o opravljeni inventuri za leto 2023
  • letno poročilo (poslovno in finančno) za leto 2023,
  • analizo in sprejem finančnega plana, programa dela in kadrovski načrt za leto 2024,
  • ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.